கடற்பாசி வளர்ப்பு பயிற்சி

15Jun2015
20Jun2015
திருவள்ளூர்

கடற்பாசி வளர்ப்பு பயிற்சி

At இந்தியன் வங்கி சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம்,திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர்

இலவசம், முன்பதிவு அவசியம்.

இந்தியன் வங்கி சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் / 044-27645060, 94443-99892

இந்தியன் வங்கி சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தில் "கடற்பாசி வளர்ப்பு" பயிற்சி ஜூன் 15-ம் தேதி முதல் 6 நாட்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளது. முன்பதிவு அவசியம்.

Leave a Reply