யூரியாவுக்கு பதில் தயிரே போதும்! – முஸாஃபர்பூர் இயற்கை விவசாயிகளின் கலக்கல் முயற்சி

இயற்கை விவசாயத்தில், “செலவு குறைவு, வரவு பெரிது” என்பதுதான் தாரக மந்திரம். அந்த வகையில் இயற்கை விவசாயத்தில் தயிரைப் பயன்படுத்தி நல்ல மகசூல் எடுத்து வருகின்றனர் விவசாயிகள். தயிரைப் பயன்படுத்தியே விவசாயமா என்று தோன்றலாம். ஆமாம்… தமிழ்நாட்டிலேயும் இயற்கை விவசாயத்தில் தயிர் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒருபடி மேலே போய் தயிரையே சற்று மாற்றி…