தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு மண் பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடங்கள் மற்றும் அதன் முகவரிகள்

வ.எண் மாவட்டம் ஆய்வுக்கூடம் முகவரி 1. கோயமுத்தூர் மண் பரிசோதனை ஆய்வு கூடம் பூச்சிக்கொல்லி பரிசோதனை ஆய்வு கூடம் உர சோதனை ஆய்வு கூடம் லாலி ரோடு, கோயமுத்தூர் – 641013 2. கடலூர் மண் பரிசோதனை ஆய்வு கூடம் நடமாடும் பரிசோதனை ஆய்வு கூடம் பூச்சிக்கொல்லி பரிசோதனை ஆய்வு கூடம் உயிர் உரங்கள் தயாரிப்பு…